ข้อมูลบริษัท

PPS is one of the leading engineering professional services firm in Thailand providing engineering and architectural services for both private and public sectors.

นายประสงค์ ธาราไชย

ประธานกรรมการ

Prasong

ในปี 2561 เป็นปีที่สภาพการลงทุนของประเทศไทย อยู่ในภาพที่ดีขึ้นกว่าปี 2560 ที่ผ่านมา ด้วยการนำของโครงการภาครัฐที่สร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในทุกๆ ด้าน และบริษัทฯก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาประเทศเหล่านี้ สืบเนื่องมาตั้งแต่ปลายปี 2560 ส่วนการลงทุนของภาคเอกชน ก็มีการฟื้นตัวเติบโตต่อเนื่องและยังคงเห็นการฟื้นตัวและลงทุนของภาคเอกชนต่อเนื่องไปในปี 2562 นี้ ด้วย

ในปี 2561 เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่บริษัท โปรเจคแพลนนิ่งเซอร์วิสจำกัดมหาชน (PPS) ได้รับรางวัล Outstanding Sustainability Awards และ รางวัล Thailand Sustainability investment 2018 ในงาน SET Sustainability Award 2018 ทำให้บริษัท PPS ติดอยู่ใน List ของ Thailand Sustainability investment ต่อเนื่องเป็นปีที่ สี่ติดต่อกัน และการสำรวจคะแนนกำกับกิจการระดับดีเลิศ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่สี่เช่นกัน การรักษาความสำเร็จอย่างต่อเนื่องนั้น ต้องเกิดจากความตั้งใจพยายามอย่างมาก ของคณะกรรมการผู้กำหนดนโยบายและทิศทาง รวมถึงมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายจัดการ ในการดูแลความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ซึ่งในปี 2561 นี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เป็นครั้งที่ 2 โดยมีมติเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

ในปี 2561 อีกสิ่งหนึ่งที่น่ายินดีคือการที่ PPS ได้รับรางวัลในงาน SET Award 2018 ในประเภท บริษัทที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม Best Company Performance Awards ซึ่งยืนยันว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้มีผลประกอบการที่ดี โดยตั้งอยู่บนหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตลอดมา

และสิ่งหนึ่งที่บริษัทฯ มุ่งมั่นตั้งใจทำตลอดมาคือการสร้างผลงานและผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง โดยอยู่บนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือ เชื่อถือในความสามารถ เชื่อถือในความไว้วางใจ

คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณ ท่านผู้ถือหุ้น ท่านลูกค้า ผู้บริหาร พนักงานและครอบครัว PPS ทุกท่าน ท่านสื่อมวลชน เจ้าหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกท่าน ที่ได้เกื้อกูล สละเวลา ให้โอกาส และช่วยพลักดันให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จด้วยดีมาตลอด บริษัทฯจะตั้งใจรักษาความไว้วางใจที่ทุกท่านมอบให้ตลอดมา เพื่อจะสร้างผลงานที่ดี สร้างสังคมที่ดี โดยการกำกับดูแลองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดไป