ข้อมูลบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม

หน้าที่และความรับผิดชอบด้านธรรมาภิบาล(CG)

 1. กำหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมถึง พิจารณา ให้ความเห็นชอบนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมของบริษัทฯ วัฒนธรรมองค์กร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 2. ตรวจสอบและให้คำแนะนำในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมทั้งหลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 3. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณ รวมถึงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) ของบริษัทฯ ให้เกิดความเหมาะสมและทันสมัย ตลอดจนกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 4. ประชาสัมพันธ์นโยบาย แนวทางปฏิบัติที่ดี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
 5. รับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท จรรยาบรรณ และข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของบริษัทฯ หรือการกระทำอันทุจริตที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง หากพบว่ามีการกระทำผิดจริง จะดำเนินการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษ หรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว
 6. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR)

 1. พิจารณา ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ
 2. พิจารณากิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 3. พิจารณาแผนงานและงบประมาณประจำปีสำหรับการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 4. พิจารณาและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR) และประเมินผลสำเร็จรวมทั้งคุณภาพของโครงการ
 5. ประชาสัมพันธ์นโยบาย แนวทางปฏิบัติที่ดี และส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR) ของบริษัทฯ
 6. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
องค์ประกอบ และการสรรหากรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 5 คน โดยมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนเป็นกรรมการอิสระ และมีกรรมการอย่างน้อยอีก 1 คนเป็นกรรมการบริหาร มีวาระในการดำรงตำแหน่ง วาระละ 3 ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก

รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2561คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง และได้พิจารณาเรื่องต่างๆ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

 1. พิจารณาทบทวนกฎบัตรและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเห็นให้มีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งให้มีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวและจรรยาบรรณของพนักงานให้พนักงานทั้งองค์กรรับทราบและปฏิบัติตาม
 2. พิจารณาทบทวนแผนแม่บท (Roadmap 2561-2565) ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้ทบทวนการจัดทำแผนแม่บท (Roadmap) ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้นในช่วงปี 2561-2565 ดังกล่าว โดยให้แต่ละฝ่ายมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบเพื่อติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 3. การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความยั่งยืนและพบว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวกับความยั่งยืน 2 ประเด็นใหญ่ๆ คือ 1) ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านคุณภาพ ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและความเสี่ยงจากการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม 2)ความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น เพื่อความโปร่งใสตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทั้งนี้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขที่เหมาะสมและวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อจัดทำแผนลดความเสี่ยงที่เหมาะสมกับประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดดังกล่าว พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทราบโดยทั่วกัน เพื่อดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 4. พิจารณากระบวนการรับข้อร้องเรียน และขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบข้อร้องเรียน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเคารพต่อสิทธิ เสรีภาพและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกๆ ระดับอย่างเท่าเทียม และยังเปิดโอกาสให้สามารถร้องเรียนเรื่องต่างๆ ในกรณีที่ถูกกดขี่ข่มเหง ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือแจ้งเบาะแสการพบเห็นการกระทำที่ผิดกฏหมาย แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะผ่านช่องทางการร้องเรียนของบริษัทฯ ตามแนวทาง Whistleblower Policy ซึ่งเป็นนโยบายคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต ทางเวปไซต์ www.pps.co.th/whistleblow ซึ่งตลอดปี 2561 บริษัทฯ ยังไม่มีข้อร้องเรียนตาม Whistleblower System แต่อย่างใด

จากการดำเนินงานทั้งหมด บริษัทฯ เห็นว่า จะมีส่วนช่วยกำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และส่งผลให้บริษัทฯ เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนไปพร้อมๆ กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในอนาคต

(ดร.พงศ์ธร ธาราไชย)
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม