ข้อมูลบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ภารกิจและความรับผิดชอบงานด้านสรรหา
 1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา ตลอดจนคัดเลือกและเสนอชื่อกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ ชุดย่อยตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อทดแทนตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ที่ว่างลงไม่ว่าตำแหน่งนั้นจะว่างลงด้วยสาเหตุใดก็ตาม
 2. ตรวจสอบอย่างรอบคอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 3. ดำเนินการติดต่อบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อจะได้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดี จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัทหากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
 4. คณะกรรมการสรรหาอาจได้รับมอบหมายให้พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะตำแหน่งกรรมการผู้จัดการหรือประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร

ภารกิจและความรับผิดชอบงานด้านพิจารณาค่าตอบแทน

 1. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ เพื่อให้รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายมีความเหมาะสม
 2. พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความ เห็นชอบ
 3. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ โดยค่าตอบแทนกรรมการจะต้องนำบรรจุเข้าเป็น ระเบียบวาระการประชุมและขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
 4. พิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียดในการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้น ให้แก่กรรมการและพนักงาน (ถ้ามี)
 5. ปฎิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

เพื่อให้การปฎิบัติงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้คณะกรรมการค่าตอบแทน ดำเนินการ ดังนี้

 1. ในการปฎิบัติตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเชิญฝ่ายจัดการหรือหัวหน้างานเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจง หรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้
 2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาจจะแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาภายนอกได้ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
องค์ประกอบและการสรรหา กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
 1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็น ส่วนใหญ่
 2. จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน มีวาระในการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้า มาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก
 3. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ
 4. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากข้อ 1 ไม่ควรร่วมพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ
 5. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อย่างรอบคอบ เป็นธรรม และสมเหตุสมผล ในการกำหนดวิธีการ และหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร รวมถึงการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่ กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดแก่ คณะกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเกณฑ์การประเมินผลงานประจำปีตามตัวชี้วัดด้านต่างๆ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารอีก 1 ท่าน โดยมี
นาย คเชนทร์ เบญจกุล กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งประธานฯ นางวิภาวี บุณยประสิทธิ์ กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ และ นางสาววรภรณ์ พุกภิญโญ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี เป็นกรรมการและเลขานุการ ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุมรวม 2 ครั้ง ซึ่งกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง โดยได้ปฏิบัติภารกิจ สรุปได้โดยสังเขป ดังนี้

 1. พิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการที่มีกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ซึ่งได้แก่ นายประสงค์ ธาราไชย และนายธัช ธงภักดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ
 2. พิจารณาเสนอเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทอีก 1 ตำแหน่ง โดยดำเนินการสรรหาตามนโยบายบริษัท ซึ่งได้พิจารณาสรรหาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ครบถ้วน ตามกฎบัตรฯ, กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน, กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งได้คำนึงถึงบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนทัศนคติที่ดีต่อบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ
 3. ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ถึง 28 ธันวาคม 2561 ซึ่งปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหากรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 4. พิจารณากำหนดวิธีการ และหลักเกณฑ์การประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ
 5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร ตามเป้าหมายเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัทฯ มีการเทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจ
 6. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นว่ากฎบัตรของคณะกรรมการชุดปัจจุบันยังคงเพียงพอและสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายบริษัทและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

(นาย คเชนทร์ เบญจกุล)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน