ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
1. นายพงศ์ธร ธาราไชย 117,949,855 13.72
2. นายธีรธร ธาราไชย 106,778,569 12.42
3. นายประสงค์ ธาราไชย 102,039,412 11.87
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 61,856,529 7.19
5. นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล 30,300,000 3.52
6. นายทักษิณ ตันติไพจิตร 20,644,104 2.40
7. นายธัช ธงภักดิ์ 12,879,779 1.50
8. น.ส.สุปราณี เย็นสุข 12,269,000 1.43
9. นางเรวดี ธาราไชย 12,096,000 1.41
10. นางกัญญา ชินรักษา 11,903,100 1.38