ข้อมูลผู้ถือหุ้น

เลือกปี:
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
สิ่งที่แนบมาด้วย
วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริง และเหตุผล ของความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
รายละเอียดวัตถุประสงค์บริษัท (แบบ บมจ.002)
สรุปรายละเอียดและคุณลักษณะเบื้องต้นของหุ้นกู้ (Debenture)
สำเนาแบบรายงานการเพิ่มทุน (F.53-4)
เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 และวิธีการลงคะแนนเสียง
แผนที่สถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (ฉบับเต็ม)


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
สิ่งที่แนบมาด้วย
วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริง และเหตุผล ของความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
รายงานประจำปี 2561
รายงานแห่งความยั่งยืน 2561
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี
เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
ข้อมูลกรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และวิธีการลงคะแนนเสียง
แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ฉบับเต็ม)