การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  ดาวน์โหลด
ธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ
ขนาดไฟล์: 174.37 KB
การปฏิบัติตามจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณ และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน
ขนาดไฟล์: 121.61 KB
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
ขนาดไฟล์: 1.26 MB
ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ขนาดไฟล์: 1.2 MB
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
ขนาดไฟล์: 7.1 MB
ข้อบังคับบริษัท
ขนาดไฟล์: 3.2 MB
นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ขนาดไฟล์: 1.45 MB
แนวทางปฎิบัติและนโยบายในการควบคุมการปฎิบัติงานและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ
ขนาดไฟล์: 1.12 MB
นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท จรรยาบรรณและข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของบริษัทฯ
ขนาดไฟล์: 378.04 KB
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
ขนาดไฟล์: 257.22 KB
นโยบายด้านภาษีอากร
ขนาดไฟล์: 98.96 KB
นโยบายการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ขนาดไฟล์: 1.69 MB
จรรยาบรรณธุรกิจ
ขนาดไฟล์: 292.21 KB