การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญ และมีความมุ่งหวัง ที่จะ ยกระดับการกำกับดูแลกิจการ ไปสู่ระดับสากล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการบริหารงานและก่อให้เกิดความเป็น ธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท ได้พัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

 1. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อที่ 3 “การต่อต้านการทุจริต”)
  • บริษัทฯ ได้รับอนุมัติต่ออายุการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ใน การต่อต้านทุจริต (CAC) เป็นครั้งที่ 2 หรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท จรรยาบรรณและข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของบริษัทฯ(Whistleblower Policy) โดยได้รับการอนุมัติจากการประชุมคณะ กรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ โดยได้ประกาศใช้และเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯโดยมีมติเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
  • ปรับปรุงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น(Anti-Corruption Policy) โดยได้รับการอนุมัติจาก การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ได้ ประกาศใช้และเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
  • จัดอบรมและสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
 2. ดำเนินการปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูล หรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท จรรยาบรรณและข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของบริษัทฯ(Whistleblower Policy) โดยได้รับการอนุมัติจากการประชุมคณะ กรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ โดยได้ประกาศใช้และเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
 3. ดำเนินการปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2560 ) เพื่อให้ครอบคลุมแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นสากล มีความทันสมัย เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ได้ประกาศใช้และเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ ของบริษัทฯ
 4. ดำเนินการปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ และคู่มือจรรยาบรรณ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะ กรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ได้ประกาศใช้และเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ ได้รับผลสำรวจโครงการ CGR ประจำปี 2561 CG SCORING ระดับ 5 ดาว (96%)
 6. รางวัล Thailand Sustainability Investment 2018 ในงาน SET Sustainability Award 2018 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 7. รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น (Outstanding Sustainability Awards) ในงาน SET Sustainability Awards 2018 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 8. บริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมิน การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้คะแนน 99 คะแนน
 9. รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Company Performance Awards) ในงาน SET Awards 2018 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
 10. รางวัลองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องดีเด่น พ.ศ. 2561 จากสภาวิศวกร
 11. บริษัทฯ ได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวดได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง เท่าเทียมกัน หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการโดยมีเนื้อหาดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นจึงให้ความสำคัญ เคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเป็นธรรม ตามที่ได้ กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง สิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นได้รับอย่างเสมอภาคกันประกอบด้วย สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิ ในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการเสนอเพิ่มวาระการประชุม สิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ สิทธิในการ ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการออกเสียง ลงคะแนนในกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ สิทธิในการรับเงินปันผลสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียง พอและทันเวลา ตลอดจนการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงได้อย่างเต็มที่

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้ดูแลอย่างใกล้ชิดในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นๆที่กฎหมายกำหนด เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนวันประชุม คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยในปี 2561 ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง ศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดและเหตุผลตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ พร้อมกับ แนบหนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่อาจมาร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และ ทำการโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และหรือตามที่กฎหมาย กำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 21 วัน รวมทั้งนำเสนอไว้บนเว็บไซต์ของ บริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน คณะกรรมการมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นตลอดจนได้ให้ความสำคัญในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการ และนายทะเบียนหุ้น ของบริษัทฯ ดำเนินการจัดเตรียมการประชุมผู้ถือ หุ้น ในการจัดส่งจดหมายนัดประชุม จัดเตรียมสถานที่ ที่สามารถเดินทางไปได้สะดวกรวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม ตลอดจนการให้ข่าวสารการประชุม การให้ความสะดวกในการประชุม รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลที่เปิดเผยเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการ จะจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความเห็นและตั้งคำถามอย่างเท่าเทียมกันต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้คณะ กรรมการจะไม่เพิ่มวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ล่วงหน้าในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งกรรมการทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้ง ตัวแทนจากผู้สอบบัญชีได้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามหรือชี้แจงต่อที่ประชุม

ในวันที่มีการจัดการประชุม บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นในการมาเข้าร่วมการประชุมจึงเลือกสถานที่ประชุม ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 และได้เตรียมความพร้อมเพื่อ ให้การประชุมดำเนินไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมสถานที่ให้ง่ายต่อการติดต่อ มีพนักงานต้อนรับคอยให้การดูแล มีเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ในจำนวนที่เหมาะสมกับผู้ลงทุนโดยใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ล่วงหน้า 2 ชั่วโมง ก่อนการเริ่มการประชุม และได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนตามวาระ

เมื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เริ่มขึ้น คณะกรรมการบริษัททั้ง 6 ท่าน เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าประจำ ที่เพื่อเริ่มการประชุม รวมถึงสำนักงานกฎหมายเทพ จำกัด ซึ่งได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมในฐานะเป็นผู้สังเกตการณ์การจัดการประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไป อย่างถูกต้องตามบทกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกท่านโดยเฉพาะประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประชุมอย่างครบถ้วนเพื่อคอยตอบคำถามจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามอบ หมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและแบบมอบฉันทะ และได้แถลงต่อผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับของ บริษัทฯ การดำเนินการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งตั้งคำถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบว่าการประชุม ตลอดจนชี้แจงวิธีการออกเสียงลง คะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแยกออกจากกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้ โดยได้กำหนดเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระ อย่างเหมาะสมในการลงคะแนน และได้ให้ข้อมูลของผู้ตรวจสอบบัญชีอย่างถูกต้องและเพียงพอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถใช้สิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตน ไม่ว่าจะเป็นการเสนอแนะความคิดเห็น การซักถาม การร่วมอภิปราย โดย บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับทุกคำถามและตอบข้อซักถามอย่างตรงไปตรงมา ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมของบริษัทฯ สามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการ บันทึกการประชุมพร้อมทั้งคำถามและคำตอบของผู้ถือหุ้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งยังจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีก่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ รอบถัดไป และบริษัทฯ ได้จัดทำบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง โดยมีเนื้อหาที่ประชุมถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงรายละเอียดกรรมการที่เข้าร่วมประชุม การแจ้ง คะแนนนับทุกๆวาระ และข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นที่สำคัญ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยแจ้งรายงานการประชุมไปยังตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งรายงานประจำปีพร้อมกับสำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว และสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติงบดุล การจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ไปยังนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด สำหรับงบดุล นั้นบริษัทฯ จะโฆษณาให้ประชาชนทราบทางหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 วัน ทั้งนี้ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญหรือวิสามัญผู้ถือหุ้นเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1.2 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่ในการดูแลให้ผู้บริหารและพนักงาน ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความสำนึกในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อ ผลของการปฏิบัติงาน เพื่อทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อถือและยอมรับในการตัดสินใจว่าการดำเนินการใดๆ กระทำด้วยความเป็นธรรม และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุด ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย

นอกจากนี้ ยังต้องให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนไม่ว่าจะด้วยการแสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และออกเสียงลง มติร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่าง ๆ รวมทั้งการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การจัดสรรกำไร และการจ่าย เงินปันผล รวมถึงการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามความเป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี และต้องนำเสนอ นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้วย

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างเท่าเทียม โดยคณะกรรมการบริษัท มีความตั้งใจและได้กำหนดแนวทางในการดูแลให้ผู้ถือหุ้น ทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย หรือผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว โดยความเท่าเทียมกัน ของผู้ถือหุ้นที่ได้รับจากบริษัทฯ เป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้เป็นการล่วงหน้า โดยได้กำหนด หลักเกณฑ์การให้สิทธิดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย รวมถึงขั้นตอนและวิธีการพิจารณาที่ชัดแจ้ง ในการที่บริษัทฯ จะรับบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยการเสนอ วาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสามารถกระทำผ่านทาง www.pps.co.th. ในระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2561 – 28 ธันวาคม 2561 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระหรือรายชื่อบุคคลเข้ามา

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกในการเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามประกาศของกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรื่อง การกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นทั้งรูปแบบทั่วไป และรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนด ทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ ตรวจสอบอย่างเพียงพอเป็นผู้ลงคะแนนเสียงแทนตนได้ สำหรับหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาลงคะแนนเสียงแทนแต่มิได้ติดอากรแสตมป์ ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบติดอากรแสตมป์นั้นเอง

วาระการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล โดยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนมีอยู่ คือ 1 หุ้นต่อ 1 คะแนนเสียง

ในวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายของบริษัทฯ ที่จะให้กรรมการบริษัททุกคนเข้าร่วมการประชุม โดยกรรมการ บริษัทได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 คน จากจำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 85.7 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด เมื่อถึงเวลาเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทได้ ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงแก่ผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการลงคะแนนเสียงที่กำหนดให้หนึ่งหุ้นคือหนึ่งคะแนนเสียง และ การลงคะแนนเสียงให้ทำโดยเปิดเผย โดยบริษัทฯ ได้เตรียมบัตรลงคะแนนเสียงให้กับผู้ถือหุ้นครบทุกวาระ สำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

การประชุมได้ดำเนินไปตามวาระการประชุมโดยไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่นจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ประธานกรรมการเป็นผู้ควบคุมการประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นเพื่อเสนอแนะแก่ที่ประชุมในเวลาที่เพียงพอและเหมาะสมก่อนที่จะมีการลงมติในวาระการประชุมนั้นๆ ผู้ถือหุ้นลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ แจกให้กับผู้ถือหุ้น เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนแล้วบริษัทฯ จัดให้มีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ ทันที ทั้งนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสมัครเข้าทำหน้าที่ตรวจนับ สังเกตการณ์ และยืนยันความถูกต้องของคะแนน การลงคะแนนและนับคะแนนจึงเป็นไปอย่างถูกต้อง เปิดเผย และรวดเร็ว ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้มีการจัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบในภายหลัง รวมถึงได้บันทึกมติที่ประชุมทั้งจำนวนคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระเป็นลายลักษณ์อักษรรวมถึงได้บันทึกคำถาม คำชี้แจงและความเห็นของที่ประชุมไว้

หลังจากการประชุม 14 วัน บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใน www.pps.co.th. และจัดเก็บรายงานการประชุมไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบได้

สำหรับการดูแลข้อมูลภายในของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในเรื่องดังกล่าวและนำไปบังคับใช้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ห้ามมิ ให้ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล รายละเอียดในเรื่องนี้ได้เปิดเผยในหัวข้อการกำกับดูแลข้อมูลภายใน ทั้งนี้ในระหว่างปี 2561 ไม่ปรากฎข้อเท็จจริงว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างมีนัยยะสำคัญในช่วงก่อนที่จะ มีการเปิดเผยงบการเงิน

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันไว้ในข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่พึงดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยในปี 2561 ไม่ปรากฎข้อเท็จจริงว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้มีการกระทำรายการที่มีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ แต่อย่างใด

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นการทำงานร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่าย การบริหารจัดการผลประโยชน์เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ระมัดระวังและพยายามรักษา ความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย โดยปฏิบัติตามบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 การเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

บริษัทฯ ตั้งมั่นในความยุติธรรม และความมีคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดอย่างไม่เป็นธรรม ไม่ใช้วิจารณญาณ หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสิน และให้โอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือเพศ บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคมและชุมชน และถือเป็นภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการ และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและวางแนวทางในการปฏิบัติรวมถึงการเปิดเผยถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้ดังนี้

 1. ผู้ถือหุ้น - บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโต สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว และแบ่งปันผลกำไรให้ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม รวมทั้งนำ เสนอข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และเท่าเทียมกัน
 2. พนักงาน - บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ใช้ระบบการประเมินผลงาน (KPI) ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลจากการประเมิน จะใช้ในการวางแผนการฝึกอบรม การสนับสนุนเรื่องการศึกษาต่อของพนักงาน และการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม รวมทั้งบริษัทฯ ยังจัดตั้งกองทุน สำรองเลี้ยงชีพพนักงานและสวัสดิการต่างๆ กำกับดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทำงาน (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อที่ 5 การปฏิบัติ ต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม หน้า 121-122)
 3. ลูกค้า - บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการ มุ่งเน้นให้เกิดความพอใจสูงสุดกับลูกค้า โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ขอให้ ลูกค้าประเมินความพึงพอใจในการบริการของบริษัทฯ ที่มีต่อลูกค้า ซึ่งผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 81% ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหลักประกันให้กับลูกค้าจากทุน จดทะเบียน 215 ล้านบาทเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้ายิ่งขึ้น (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อที่ 6 ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค หน้า 123)
 4. คู่ค้า - การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบัติต่อคู่ค้าตามสัญญาที่ตกลงกันและยึดมั่นตามหลักกฎหมาย (รายละเอียด ปรากฎในหัวข้อที่ 2 ข้อ 2.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้าเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 119)
 5. คู่แข่ง - บริษัทฯ ยึดหลักการประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า การแข่งขันจะไปเป็นอย่างเป็นธรรม วัดกันที่คุณภาพของงาน (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อที่ 2 ข้อ 2.1 การแข่งขันที่เป็นธรรม หน้า 119)
 6. เจ้าหนี้ - บริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ที่ให้การสนับสนุนเงินกู้ของบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อที่ 2 ข้อ 2.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้าเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 119)
 7. ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ - บริษัทฯ เคารพสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อที่ 2 ข้อ 2.3 การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น หน้า 120)
 8. สิทธิมนุษยชน - บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อที่ 4 การเคารพสิทธิมนุษยชน หน้า 121)
 9. สังคม - บริษัทฯ มีนโยบายและให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบและตอบแทนสู่สังคม (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อที่ 7 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม หน้า 123-125)
 10. ชุมชน - บริษัทฯ มีนโยบายและให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนในวาระและโอกาสที่เหมาะสม (รายละเอียด ปรากฎในหัวข้อที่ 7 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม หน้า 123-125)
 11. ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม - บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเอาใจใส่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (รายละ เอียดปรากฎในหัวข้อที่ 8 การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ หน้า 125-126
3.2 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้สามารถร้องเรียนกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

 1. ลูกค้าและประชาชนทั่วไปสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทฯ ตามระเบียบว่าด้วยกระบวนการรับและพิจารณาข้อร้องเรียน พ.ศ. 2552 โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
  จดหมาย บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า
  แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
  เว็บไซต์ http://www.pps.co.th
  โทรศัพท์ 0 2718-2785-9
  โทรสาร 0 2300-5545-6

  สำหรับพนักงาน สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้โดยตรงทาง E-mail ในระบบของบริษัทฯ

 2. กรณีที่ต้องการร้องเรียนหรือกล่าวหาพนักงานภายในองค์กร ให้แจ้งเรื่องที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านทาง E-mail : cgcommittee@pps.co.th
 3. กรณีที่ต้องการร้องเรียนหรือกล่าวหากรรมการบริษัท/ กรรมการผุ้จัดการ ให้แจ้งเรื่องที่คณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านทาง E-mail : whistleblow@pps.co.th
3.3 ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

ผู้มีส่วนได้เสียที่มีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทโดยตรง (ไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ)สามารถร้องเรียน ได้ที่ Email: whistleblow@pps.co.th ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งกรรมการทุกท่านเป็นกรรมการอิสระเป็นผู้รับรายงาน หรือข้อร้องเรียนเหล่านั้น และทำการสอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการ อนึ่ง บริษัทฯได้กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงนโยบายในการเก็บรักษาความลับของข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

3.4 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ มีการติดต่อสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา แก่นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มอื่นๆ โดยใช้สื่อหลากหลาย เช่น เอกสารเผยแพร่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ การจัดประชุมและการแถลงข่าวต่าง ๆ รวมทั้งการใช้สื่อทางเว็บไซต์ และอีเมล์ ที่สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว รวมทั้งมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องดังกล่าวด้วย

3.5 งานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ทั้งพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ นักวิเคราะห์อย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และทั่วถึง ผ่านกิจกรรมสื่อสารที่หลากหลาย

ข้อมูลติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสัมพันธ์

ที่อยู่ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
อีเมล ir@pps.co.th
เว็บไซต์ http://www.pps.co.th
โทรศัพท์ 0 2718-2785-9
โทรสาร 0 2300-5545-6
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความมั่นใจต่อนักลงทุน โดยการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเท่าเทียมกัน ทั้งข้อมูลทางการเงินและผลการดำเนินงาน ส่วนข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องได้รับการดูแลโดยกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้ความลับของบริษัทฯ รั่วไหลไปยังคู่แข่งทางการค้า ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยนอกจากจะเปิดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว ข้อมูลส่วนใหญ่ได้นำเสนอทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งช่วยให้ผู้ถือหุ้น ลูกค้า นักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและเชื่อถือได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ที่แสดงไว้ใน www.set.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pps.co.th

บริษัทฯ กำหนดให้มีหน่วยงานและบุคคลที่จะประสานและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น ผู้สนใจจะลงทุนกับบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้มีการชี้แจงพบปะและตอบข้อซักถามโดยผู้บริหารของบริษัทฯ

4.1 การรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินรวมของบริษัทฯ ตลอดจนสารสนเทศที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี ดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงินรวมทั้งงบการเงินรวมของบริษัทฯ ให้มีการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีที่เชื่อถือได้และมีความเป็นอิสระดูแลให้บริษัทฯ เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ จัดการดูแลให้รายงานทางการเงินรวมของบริษัทฯ มีความถูกต้องครบถ้วนเป็นจริง และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเพียงพอครบถ้วน สมเหตุสมผล และเป็นที่เชื่อถือได้

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบทุกหน่วยงานของบริษัทฯ เป็นระยะ เพื่อให้มีการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและมีความสุจริตตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด และไม่ดำเนินการใดอันเป็นการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้กรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องชัดเจน และทันเวลา สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพิจารณาการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ และระเบียบของบริษัทฯ พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส และทันเวลา ตามข้อกำหนดของการเป็นบริษัทจดทะเบียน ในกรณีที่มีรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้พิจารณาความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

4.2 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงโดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการทำหน้าที่พิจารณาและนำเสนอนโยบายบริหารความเสี่ยง แผนงาน และผลการปฏิบัติงานตามแผนต่อคณะกรรมการบริษัท โดยนโยบายบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานในบริษัทฯ และครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต และการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ รวมถึงสามารถพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบ กำหนดมาตรการในการแก้ไขและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และกำหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพสูง

4.3 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกัน และติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษา และดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ จัดให้มีการกำหนดลำดับชั้นของอำนาจอนุมัติและความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัวกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ โดยบริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท เอคเซคคิวทีฟ บริการการบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้

4.4 การทำรายการของกรรมการหรือผู้บริหาร
 1. บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการเปิดเผยรายงานการซื้อ-ขายหุ้น การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ทราบทุกครั้ง
 2. บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
 3. บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายว่าการทำรายงานระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ
4.5 การพบปะนักวิเคราะห์ นักลงทุน และการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมในกิจกรรม บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ โดยชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ และการดำเนินงานของบริษัทฯ แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

 • ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561
 • ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารงานของผู้บริหารเพื่อให้ระบบงานต่างๆ ของบริษัทฯ ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของบริษัทฯ ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม ส่วนผู้บริหารมีหน้าที่บริหารธุรกิจเพื่อสร้างผลกำไร โดยการทำหน้าที่ดังกล่าวทั้งคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารจะปฏิบัติและร่วมกันรับผิดชอบต่อทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน เจ้าหนี้ รัฐ ลูกค้าและสังคม

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณ (สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ ก่อนนำไปประกาศใช้ คณะกรรมการได้สนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติรวมถึงติดตามการปฏิบัติดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน ( COMPLIANCE UNIT) ขึ้นเพื่อรับผิดชอบงานดังกล่าว ตลอดจนบริษัทฯ ได้จัดให้มีการเปิดเผยรายชื่อ ประวัติ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 6 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพัฒนาระบบการทำงาน ในรายงานประจำปี 2561 และใน www.pps.co.th นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทยังสนับสนุนให้ประธานกรรมการชุดย่อยเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นต่อการทำนหน้าที่ไว้ในรายงานประจำปีด้วย

บริษัทฯ ได้เปิดเผยกระบวนการกำหนดและความเหมาะสมของค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี 2561 ในหัวข้อเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการและ ผู้บริหาร โดยเป็นการเปิดเผยจำนวนครั้งที่เข้าประชุมของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ มีรายละเอียดตามที่ปรากฎในตารางการเข้าประชุมของ คณะกรรมการชุดต่างๆ และจำนวนค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการคณะต่างๆ ปรากฎในตารางการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของคณะกรรมการคณะต่างๆ ระหว่างปี 2559 ถึงปี 2561

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ให้มีความโปร่งใส ถูกต้อง รวมถึงการจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทั้งสารสนเทศการเงินที่ปรากฎในรายงานประจำปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดตั้งขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้สอบทานรายงานทางการเงินประจำไตรมาสและงบการเงินประจำปี ให้มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

ฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ มีหน้าที่นำเสนอข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/12 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการ ที่เกี่ยวโยง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน และรวดเร็วทันเวลา ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงิน หรือ ข้อมูลทั่วไปที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ โดยผ่านช่องทางและสื่อการ เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ อาทิ การแจ้งข้อมูลโดยผ่านระบบสื่ออิเล็คทรอนิคส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การแจ้งข้อมูลโดยผ่าน www.pps.co.th เป็นต้น นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเปิด เผยควบคู่กันไปกับรายงานของผู้สอบบัญชี โดยจัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี เป็นประจำทุกปี

การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ แก่นักลงทุนทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้ที่สนใจจะถือหุ้นในอนาคตเป็นอำนาจของประธานกรรมการ ประธานกรรมการ บริหาร กรรมการผู้จัดการ โดยนักลงทุนสามารถติดต่อได้ที่ส่วนงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ หมายเลขโทรศัพท์ 02-7182785-9 หรือ www.pps.co.th

5.1 วาระในการดำรงตำแหน่ง

วาระในการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ส่วนกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ

5.2 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมการ และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการชุดอื่นๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการ (ทั้งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประกอบด้วย

 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
  • เบี้ยประชุม
  • ค่าตอบแทนพิเศษ (เงินโบนัส) ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
 2. ค่าตอบแทนประจำ เงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ
  • - ไม่มี -

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่เสนอแนวทางและวิธีการในการกำหนดค่าเบี้ยประชุม ค่ารับรอง เงินรางวัล และบำเหน็จ รวมทั้งผลประโยชน์อื่นใดที่มีลักษณะเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการบริษัท โดยการเสนอเรื่องเพื่อขอความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี เว้นแต่สิทธิอันพึงมีพึงได้ตามระเบียบของบริษัทฯ

5.3 คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจากผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีอำนาจแจ้งให้ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม ชี้แจง หรือจัดทำรายงานเสนอ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 6 ชุด

 1. คณะกรรมการบริหาร : ต้องเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยในตำแหน่งต่อไปนี้ ให้ถือเป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯ โดยตำแหน่ง ดังนี้
  1. ประธานกรรมการบริหาร (CEO)
  2. กรรมการผู้จัดการ (บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
  3. รองกรรมการผู้จัดการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO)
  4. รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ
  5. รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม (CTO)
  6. รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรการ
  7. รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจฝ่ายต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง โดยได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการบริหาร

  ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการบริษัท มีสิทธิเสนอชื่อผู้เข้าเป็นกรรมการบริหารได้ ตามเห็นสมควร โดยกรรมการบริหารที่มาจากการแต่งตั้งมีวาระดำรงตำแหน่ง คราวละ 2 ปี

 2. คณะกรรมการตรวจสอบ : ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบดำรงตำแหน่งวาระ ละ 3 ปี ดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ
 3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ มีกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก
 4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวนไม่เกิน 5 คน โดยประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายงานต่างๆ ดังนี้ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชีหรือฝ่ายการเงิน ฝ่ายโครงการอย่างน้อยฝ่ายงานละ 1 คน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระในการดำรงตำแหน่งวาระละ 2 ปี ดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกินคราวละ 2 วาระ
 5. คณะกรรมการธรรมภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม : ประกอบด้วยกรรมการธรรมภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างน้อย 5 คน มีวาระในการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก
 6. คณะกรรมการพัฒนาระบบการทำงาน :ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 6 คน และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท มีวาระในการดำรงตำฟแหน่งคราวละ 2 ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก
5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม เพื่อปฏิบัติงานตามหน้าที่รวมตลอดถึงการรับทราบผลการดำเนินงานเป็นประจำอย่างน้อยทุก 3 เดือน ในการประชุมกรรมการต้องสามารถแสดงความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระ จำนวนองค์ประชุมของการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการจะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง นอกจากจะมีเหตุจำเป็นอันเป็นเหตุสุดวิสัย ซึ่งต้องแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ จะรายงานจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านไว้ในรายงานประจำปี และบริษัทฯ ได้จัดให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทั้งปี เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านได้ทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่กรรมการทุกท่าน เพื่อยืนยันกำหนดวัน และแจ้งให้ทราบถึง เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยจัดส่งเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากฝ่ายจัดการเพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้า โดยเอกสารดังกล่าวจะเป็นข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจและการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระของคณะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้บันทึกประเด็นในการประชุม เพื่อจัดทำเป็นรายงานการประชุม ที่มีเนื้อหาสาระครบถ้วนและเสร็จสมบูรณ์ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมเสร็จสิ้น เพื่อเสนอให้ประธานกรรมการลงนามและจะต้องจัดให้มีระบบการจัดเก็บที่ดี สะดวกต่อการค้นหา และเป็นความลับ

5.5 การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีโอกาสประชุมโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็น เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้อภิปราย ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย การหารือจึงเป็นไปอย่างอิสระ โดยมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สอดคล้อง ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2561 ได้มีการประชุมในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

5.6 การประชุมกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระมีการประชุมกันเอง เพื่อให้มีการอภิปรายเรื่องต่างๆ ได้อย่างอิสระ โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2561 ได้มีการประชุมในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

5.7 การรายงานข้อมูล
 1. คณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปต่อผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง ครบถ้วนโปร่งใส มีคำอธิบายอย่างมีเหตุผลพร้อมตัวเลขสนับสนุน ทั้งในด้านนโยบายผลการดำเนินงาน แนวโน้มในอนาคต ตลอดจนผลสำเร็จ และอุปสรรคของกิจการ
 2. คณะกรรมการมีความเข้าใจ และสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชี
 3. คณะกรรมการได้จัดทำรายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทำและเปิดเผยรายงานทางการเงินของกิจการเสนอไว้ในรายงานประจำปี ควบคู่กับงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยครอบคลุมถึง
  • ข้อกำหนดของกฎหมาย ที่กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องจัดทำให้มีการจัดทำ งบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นจริงและสมเหตุสมผล
  • ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดการให้มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอเพื่อจะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และเพื่อให้ทราบถึง จุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือมีการดำเนินการที่ผิดปกติ
  • ให้คำยืนยันว่าบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ
5.8 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใสโดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ทั้งนี้ กระบวนการสรรหาผู้บริหารระดับสูงเริ่มจากการคัดเลือกผู้ที่เป็นคนเก่งและดีมาร่วมงาน และมุ่งเน้นรับคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถมาพัฒนา สร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสเติบโต ก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับผู้บริหารในอนาคต (FETURE LEADER) ซึ่งทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามแบบแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล มีการมอบหมายงานที่ท้าทาย รวมทั้งการหมุนเวียนงานเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ และความรู้ในทุกด้าน ซึ่งการเตรียมบุคลากร ดังกล่าวได้ดำเนินการกับพนักงานทุกระดับให้มีความพร้อมในการทดแทนกรณีที่มีตำแหน่งงานว่างลง

5.9 การประเมินการปฏิบัติงานของตนเองโดยกรรมการ

คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองเป็นประจำทุกปี โดยจัดให้มีการประเมินเป็นรายบุคคล ทั้งคณะ และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อให้นำมาแก้ไข และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม และคณะกรรมการชุดย่อย ได้ใช้แนวทางแบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่มีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจะมีการนำผลการประเมินมาพิจารณาทบทวนและแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

โดยในปี 2561 เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งมีทั้งหมด 6 หัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะ กรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการ พัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร ซึ่งผลคะแนนการประเมินของคณะกรรมการบริษัท แบ่งออกเป็น 4 = ดีมาก, 3 = ดี, 2 = ปานกลาง, 1 = พอใช้, 0 = ต้องปรับปรุงอย่างมาก สรุปได้ดังนี

 1. การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ (As a Whole) มีคะแนนเฉลี่ย 3.65 จากคะแนนเต็ม 4 ซี่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
 2. การประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล (โดยตนเอง) มีคะแนนเฉลี่ย 3.70 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
 3. การประเมินผลงานคณะกรรมการตรวจสอบ มีคะแนน 3.67 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
 4. การประเมินผลงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีคะแนน 3.12 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี
 5. การประเมินผลงานคณะกรรมการธรรมภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม มีคะแนน 3.50 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
 6. การประเมินผลงานคณะกรรมการบริหาร มีคะแนน 3.83 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
 7. ารประเมินผลงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีคะแนน 3.50 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
 8. การประเมินผลงานคณะกรรมการพัฒนาระบบการทำงาน มีคะแนน 3.67 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัท ได้ใช้แนวทางแบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่มีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แบบประเมินดังกล่าวแบ่งออกเป็น 10 หัวข้อ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลประเมินต่อกรรมการผู้จัดการ

5.10 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน ก่อนการทำหน้าที่กรรมการ เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทฯ มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทฯ เป็นครั้งแรกเพื่อเตรียมความพร้อมในการ ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

สำหรับในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561

5.11 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมไว้ไม่เกิน 3 แห่ง สำหรับกรรมการผู้จัดการจำกัดจำนวนบริษัทที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการไว้ไม่เกิน 3 แห่ง ซึ่งในปี 2561 กรรมการทุกท่านก็ปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

5.12 การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอ โดยหลักสูตรที่กรรมการบริษัทควรเข้าร่วมสัมมนาอย่างน้อยจะเป็นหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้แก่ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หลักสูตร Executive Development Program (EDP) ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ มีกรรมการได้เข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆได้แก่

นายประสงค์ ธาราไชย

 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2011 Thai Institute of Directors
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) Class 34/2014 Thai Institute of Directors
 • หลักสูตร Chairman Forum R-CF 1/2014 Thai Institute of Directors

นายธัช ธงภักดิ์

 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 100 /2013 Thai Institute of Directors
 • สัมมนา FID ครั้งที่ 3/2556 เรื่องควบรวมอย่างไรให้ได้ผลสำเร็จ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
 • หลักสูตร Successful Formulation and Execution of strategy (SFE) 24/2015 Thai institute of Directors
 • สัมมนา Enhancing Thailand Competitiveness (2015) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

นายคเชนทร์ เบญจกุล

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 56/2549 Thai institute of Directors

นางวิภาวี บุณยประสิทธิ์

 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2011 Thai Institute of Directors,
 • สัมมนา Anti-Corruption Seminar 2/2013 200 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต Thai Institute of Directors
 • Governance as a driving force for business sustainability (2015) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 • หลักสูตร Anti-Corruption The Practical guide 2015 Thai institute of Directors

นายพงศ์ธร ธาราไชย

 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 14/2018 โดย Thai Institute of Directors (IOD)
 • หลักสูตร โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพขั้นสูงทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
 • หลักสูตร Anti-Corruption For Executive Program 11/2014 (ACEP 11) Thai Institute of Directors
 • หลักสูตร "การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report)" รุ่นที่ 8 (2014) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 • หลักสูตร "การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" รุ่นที่ 8 (2014) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 • หลักสูตร "นักลงทุนผู้คุณวุฒิ 2557" Thai Investors Academy
 • โครงการ CORPORATE SUSTAINABILITY ADVISORY PROGRAM 2014 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 • หลักสูตรผู้ประกอบการแห่งอนาคต (Future Entrepreneurs Forum : FEF) รุ่นที่ 1 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2011 Thai Institute of Directors
 • หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 5/2010 Thai Listed Company Association (TLCA)
 • สัมมนา Anti- Corruption Seminar 2/2013 "200 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต" Thai Institute of Directors
 • หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 8 (พ.ศ.2560) โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

นายธีรธร ธาราไชย

 • หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 7 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 101/2008 Thai Institute of Directors,
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008 Thai Institute of Directors,
 • หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่4/2009 Thai Listed Company Association (TLCA)
 • สัมมนา FID ครั้งที่ 3/2556 เรื่องควบรวมอย่างไรให้ได้ผลสำเร็จ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
 • Strategic CFO in Capital Markets Program (2015) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 • หลักสูตร Enhancing Thailand Competitiveness (2015) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • สัมมนาเรื่อง CFO in the new financial world (2015) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นายธนิต ธงทอง

 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 29/2018 Thai Institute of Directors
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004 Thai Institute of Directors

อนึ่ง กรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมสัมมนาอบรมหลักสูตรที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้จัดขึ้นทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทที่ได้เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในปีที่ผ่านมาในหลักสูตรต่างๆ มีดังต่อไปนี้

 1. นายพงศ์ธร ธาราไชย
  • หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 8 (พ.ศ.2560) โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
 2. นายธนิต ธงทอง
  • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 29/2018 Thai Institute of Directors
5.13 การส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติและติดตามการปฏิบัติตามแนวนโยบายต่างๆ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในการที่จะส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตลอดจนควบคุมติดตามการปฏิบัติตามแนวนโยบายต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ประกาศใช้โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ ฝ่ายฝึกอบรม PPS TRAINING CENTER ปรับเพิ่มหลักสูตรการฝึกอบรมโดยให้รวมเนื้อหาของนโยบายต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ประกาศใช้ไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรมด้วย นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (COMPLIANCE UNIT) ขึ้น เพื่อรับผิดชอบและติดตามการปฎิบัติงานต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์

สำหรับนโยบายที่บริษัทฯ ได้ประกาศใช้และจัดให้รวมอยู่ในเนื้อหาของการฝึกอบรมมีดังต่อไปนี้

 1. นโยบายกำกับการดูแลกิจการที่ดี
 2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ และคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
 3. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
 4. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
 5. การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 6. การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
5.14 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ให้ประธานกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผู้จัดการ และดูแลให้กรรมการได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนประชุมเพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
 2. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
  • ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย
  • จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่เป็นอิสระ และใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
  • สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
  • กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการ
  • เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง 2 ฝ่าย เท่ากัน
 3. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตารมระเบียบวาระข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
 4. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ
 5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการ ตามนโยบายของบริษัทฯ
 6. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 7. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
 8. กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 9. กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัทรายบุคคล คณะกรรมการบริษัทชุดย่อย เพื่อนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ
5.15 ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง ที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

 1. หลักเกณฑ์ค่าตอบแทน
  • ค่าตอบแทนระยะสั้น ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าที่ปรึกษา โบนัส และสวัสดิการต่างๆ อาทิ เบี้ยเลี้ยง และค่าโทรศัพท์ เป็นต้น สำหรับวิศวกรอาวุโสที่เข้าไปทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการ ที่ปรึกษา หรือผู้อำนวยการโครงการจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมในอัตราที่อ้างอิงกับอัตราค่าบริการวิชาชีพ (ในตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน) ที่ระบุในสัญญาจ้างงานกับลูกค้าเจ้าของโครงการ
  • ค่าตอบแทนในระยะยาว ประกอบด้วย เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PROVIDENT FUND) เงินชดเชยเกษียณอายุ (RETIREMENT COMPENSATION) โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)
 2. การพิจารณาค่าตอบแทน
  • ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ : คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน นำผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ ที่คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกัน ประเมิน ไปใช้ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งผลการประเมินประธานกรรมการ บริหาร กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลการประเมินต่อประธานกรรมการ บริหาร กรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบอีกครั้ง
  • ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง : คณะกรรมการได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ระดับสูง รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหาร ระดับสูงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
  • ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร : คณะกรรมการบริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เนื่องจากกรรมการทุกท่านได้รับค่า ตอบแทนในฐานะพนักงานและผู้บริหารแล้ว
5.16 กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารจัดการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือกิจกรรมการอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีผลขัดแย้ง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประโยชน์ของบริษัทฯและ/หรือผู้ถือหุ้น

โดยปัจจุบันกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจำนวน 3 คน ได้แก่ นางวิภาวี บุณยประสิทธ์ นายคเชนทร์ เบญจกุล นายธนิต ธงทอง มีคุณสมบัติเป็นไป ตามนิยามกรรมการอิสระ (คุณสมบัติกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยกำหนดไว้

5.17 การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นผู้นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับวาระที่ตน รับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกัน ผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และทำความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในโอกาสอื่นๆ นอกเหนือจากการ ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสทำความรู้จักคุ้นเคยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

5.18 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ที่มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

นายคเชนทร์ เบญจกุล และนายธนิต ธงทอง สำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท นายคเชนทร์ เบญจกุล และนายธนิต ธงทอง จึงเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่มีความรู้ มีประสบการณ์ทำงานด้านวิศวกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัทฯ ส่งเสริมให้การทำงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

5.19 การนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ

คณะกรรมการได้มีการติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติเป็นรายไตรมาส โดยกำหนดให้มีวาระการประชุมเพื่อมีการรายงานและ ติดตามดูแลในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

5.20 ความเป็นอิสระของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ กับบริษัทผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ กำหนดให้บริษัทผู้สอบบัญชีภายนอก ต้องมีความเป็นอิสระจากกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยกรรมการและผู้บริหารระดับ สูงของบริษัทฯ ต้องไม่เคยเป็นหุ้นส่วนหรือเคยเป็นพนักงานของบริษัทผู้สอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการ (อย่างน้อยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และไม่เคยปรากฏว่ามีการฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าว

หมวดที่ 6 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีเลขานุการบริษัทขึ้น โดยแต่งตั้งนายวรเดช เปี่ยมสุวรรณทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

 1. ให้คำแนะนำและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. ดูแลให้มีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตามให้นโยบายและข้อแนะนำของคณะกรรมการบริษัท มีผลในทางปฏิบัติ
 3. รับผิดชอบในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ
 4. กำกับดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
 6. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ได้ผ่านการอบรมในหลักสูตร COMPANY SECRETARY PROGRAM CLASS 42/2554 ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัทโดยตรง