ข้อมูลบริษัท

วิสัยทัศน์ของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

เป็นผู้นำทางนวัตกรรม และการบริการในธุรกิจที่ปรึกษาทางวิศวกรรม และการลงทุนครบวงจรสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้าง และการพัฒนาเมือง

พันธกิจ

 • ส่งมอบผลงานด้านการบริการที่มีคุณภาพสูง เพื่อให้เกิดคุณค่า ความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุด เหนือความคาดหวังของลูกค้า
 • พัฒนากระบวนการทำงานด้วยนวัตกรรม พร้อมกับพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
 • รักษาอัตราการทำกำไรที่ดีและรายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณของวิชาชีพและประโยชน์ของทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • มุ่งแสวงหาช่องทางการลงทุน และโอกาสทางธุรกิจ
 • มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม

ค่านิยมของ PPS

 • P Professional
 • P Positive attitude
 • S Services mind
 • G Good Governance
 • R Responsibility/Reliability
 • O Ownership
 • U Unity
 • P Persistent

กลยุทธ์ของบริษัท

 • สร้างความสามารถในการแข่งขันที่ล้ำหน้า เพิ่มการสร้างรายได้และอัตราการทำกำไร ด้วยบริการที่สร้างจากการใช้นวัตกรรม
 • สร้างความชัดเจนในการทำกลยุทธ์การตลาดและการเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการ (แบรนด์) สร้างการรับรู้เข้าถึงแบรนด์ ไปยังลูกค้าใหม่ และสร้างการรับรู้ถึงทักษะความสามารถตลอดจนข้อเสนอด้านการบริการใหม่ ๆ ของกลุ่มบริษัท
 • สร้างโอกาสการขยายธุรกิจด้วยการแสวงหาพันธมิตรที่ทำให้บริษัท สามารถขยายขอบเขตของการบริการที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้าง และการพัฒนาเมือง ให้กว้างขวาง มีความเป็นสากล และมีเทคโนโลยี
 • สร้างความสามารถในการเป็นผู้จัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อการลงทุน

เป้าหมายระยะยาว

 • มีธุรกิจที่หลากหลาย สร้างรายได้ที่มั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 • เป็นแบรนด์ของคนไทย ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

หมายเหตุ ข้อมูลนี้ได้รับการพิจารณาและอนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561