ข้อมูลผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย คำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้มติคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ อนึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้หากเห็นควรว่ามีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้จะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ประวัติการจ่ายเงินปันผล ในงวดบัญชีปี 2559 - 2561

หน่วย: ล้านบาท

รายการ รอบผลการดำเนินงานปี
  2559 ปีที่ผ่านมา 2560 ปีที่ผ่านมา 2561 ปีที่นำเสนอ
กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 32.87 46.89 6.97
เงินปันผลจ่าย 28.31 31.91 16.72
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) /1 90.68 68.05 239.89
หมายเหตุ : /1 - คำนวณจากเงินปันผลจ่าย หารด้วยกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย