ข้อมูลบริษัท

ภาพรวมธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชน และได้ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพื่อรองรับโอกาสในการเติบโตในอนาคต และเป็นการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน หลังการระดมทุนในปี 2555 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มีพัฒนาการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในธุรกิจหลักและธุรกิจอื่นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนของตน เป็นไปตามแผนการพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทฯ มิให้จำกัดอยู่เพียงการให้บริการเป็นวิศวกรที่ปรึกษาและบริหารจัดการโครงการก่อสร้างเท่านั้น ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถให้บริการในด้านต่างๆมากขึ้น ผ่านบริษัทย่อยและบริษัทในเครือต่างๆ ประกอบด้วย

บริษัท พีพีเอส ดีไซน จำกัด

ให้บริการงานออกแบบงานโครงสร้างและงานระบบประกอบการ

บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จำกัด

ให้บริการงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรม และออกแบบตกแต่งภายใน โดยเป็นการร่วมทุนกับ Swan & Maclaren LLP, Singapore ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศสิงคโปร์

บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด

ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนของการทำ Media และสื่อโฆษณาบริการถ่ายทำและตัดต่อวีดีโอ การถ่ายภาพนิ่ง จัดทำรายการวิทยุ รายการทีวี การจัดคอนเสิร์ต และอีเว้นท์ต่างๆ รวมถึงการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้าง Application

บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD.

จดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์ให้บริการ Provision of Project Management And Engineering Consulting Services & Products.

บริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จำกัด

ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน อาคารอัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ การตรวจสอบและควบคุมอาคารให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทย่อย

บริษัท พีพีเอส ดีไซน จำกัด (PPSD)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2533 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 381/6 ชั้น 3 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ดำเนินธุรกิจให้บริการออกแบบ งานด้านวิศวกรรม ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจำนวน 3.00 ล้านบาท (สามล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 30,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 29,998 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด PPSD มีคณะกรรมการ จำนวน 4 คน ดังนี้

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายประสงค์ ธาราไชย ประธานกรรมการ
2. นายธัช ธงภักดิ์ กรรมการ
3. นายธีรธร ธาราไชย กรรมการ
4. นายธานินทร์ ศรีเบญจรัตน์ กรรมการ

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 77 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ดำเนินธุรกิจให้บริการและเป็นผู้นำด้านผู้ให้บริการมีเดียและคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบริการถ่ายทำและตัดต่อวีดีโอ การถ่ายภาพนิ่ง จัดทำรายการวิทยุ รายการทีวี การจัดคอนเสิร์ตและอีเว้นท์ต่าง ๆ มีบริการเขียนโปรแกรม เพื่อสร้าง APPLICATION

ปัจจุบัน PIC มีทุนจดทะเบียนจำนวน 5 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 450,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียนของ PIC โดยมีคณะกรรมการ จำนวน 2 คน ดังนี้

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายพงศ์ธร ธาราไชย ประธานกรรมการ
2. นายเอกกมล เลิศชุณหเกียรติ รองประธานกรรมการ

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 โดยจดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 10 Anson Road, #31-01 International Plaza, Singapore 079903 ดำเนินธุรกิจด้าน Provision Of Project Management And Engineering Consulting Services & Products ทุนจดทะเบียนจำนวน 500,000 ดอลล่าสิงคโปร์ แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลล่าสิงคโปร์ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 450,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด บริษัทมีคณะกรรมการจำนวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายพงศ์ธร ธาราไชย กรรมการ
2. นายธีรธร ธาราไชย กรรมการ
3. Mr. Harry Tan กรรมการ

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน อาคารอัจฉริยั เมืองอัจฉริยะ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10,000 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 60 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด SPP มีคณะกรรมการจำนวน 5 คน ดังนี้

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายพงศ์ธร ธาราไชย กรรมการ
2. นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ กรรมการ
3. นายศกยง พัฒนเวคิน กรรมการ
4. นายวินัย พันนาดี กรรมการ
5. นายธีรชัย คล้ายสีทอง กรรมการ

บริษัทร่วมทุน

บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จำกัด

ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 ทุนจดทะเบียน 7.00 ล้านบาท โดยการร่วมลงทุนระหว่างบริษัท สวอน แอนด์ แมคลาเรน แอล แอล พี (สิงคโปร์) ถือหุ้นร้อยละ 49 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ51 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ให้บริการงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรม และการตกแต่งภายใน โดยมีวัตถุประสงค์ในการขยายธุรกิจเพื่อรองรับงานออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรม และงานตกแต่งภายในสำหรับตลาดภายในประเทศและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทั้งนี้ บริษัท สวอน แอนด์ แมคลาเรน (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรือมีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีคณะกรรมการจำนวน 4 คน ดังนี้

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายพงศ์ธร ธาราไชย กรรมการ
2. นายลิม ไชมูน กรรมการ
3. นายสมชาย มาลาไพฑูรย์ทิพย์ กรรมการ
4. นายคุณยศ บุญเพิ่ม กรรมการ

กิจการร่วมค้า

กิจการร่วมค้า พีพีคิว (PPQ)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 โดยการร่วมลงทุน 3 ฝ่าย ระหว่างบริษัท PPS บริษัท พีทีเอฟ เซอร์วิส จำกัดและบริษัท วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จำกัด ซึ่งมีสัดส่วนการร่วมทุน ร้อยละ80 15 และ 5 ตามลำดับ PPQ มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าร่วมประกวดราคาจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลฎีกา ของสำนักงานศาลยุติธรรม ปัจจุบันมีทุนกิจการร่วมค้า จำนวน 3.30 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ลงทุน2.64 ล้านบาท ซึ่งยังคงรักษาสัดส่วนการร่วมลงทุนในอัตราร้อยละ 80 ทั้งนี้ บริษัท พีทีเอฟ เซอร์วิส จำกัดและบริษัท วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จำกัด ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรือมีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ปัจจุบันโครงการศาลฎีกาเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2561