การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  ดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
ขนาดไฟล์: 420.03 KB
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
ขนาดไฟล์: 293.11 KB
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ขนาดไฟล์: 227.32 KB
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ขนาดไฟล์: 466.54 KB
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ขนาดไฟล์: 823.46 KB
กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
ขนาดไฟล์: 477.23 KB
กฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาระบบการทำการ
ขนาดไฟล์: 566.66 KB