ข่าวและเอกสารเผยแพร่

15 สิงหาคม 2562

ความคืบหน้าการลงทุนทำโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย (โครงการแหลมยามู)

14 สิงหาคม 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562

14 สิงหาคม 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)

14 สิงหาคม 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

14 สิงหาคม 2562

การลงทุนทำโครงการพัฒนาที่ดินแหลมยามู จังหวัดภูเก็ต

30 กรกฎาคม 2562

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการแปลงสภาพ PPS-W1 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

24 กรกฎาคม 2562

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

07 มิถุนายน 2562

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

06 มิถุนายน 2562

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เรื่องการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นและหุ้นกู้, การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป, การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

27 พฤษภาคม 2562

แจ้งวันหยุดของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เพิ่มเติม

14 พฤษภาคม 2562

แจ้งการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทร่วม (บ. สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จก.) (แก้ไข)

13 พฤษภาคม 2562

การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ (บริษัท โปรเจคท์ วัน พร็อพเพอตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)