ข่าวและเอกสารเผยแพร่

07 มิถุนายน 2562

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

06 มิถุนายน 2562

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เรื่องการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นและหุ้นกู้, การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป, การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

27 พฤษภาคม 2562

แจ้งวันหยุดของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เพิ่มเติม

14 พฤษภาคม 2562

แจ้งการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทร่วม (บ. สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จก.) (แก้ไข)

13 พฤษภาคม 2562

การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ (บริษัท โปรเจคท์ วัน พร็อพเพอตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)

13 พฤษภาคม 2562

แจ้งการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทร่วม (บ. สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จก.)

13 พฤษภาคม 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)

13 พฤษภาคม 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

13 พฤษภาคม 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562

07 พฤษภาคม 2562

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

03 พฤษภาคม 2562

แจ้งวันหยุดของบริษัทฯ ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)

26 เมษายน 2562

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)