ข้อมูลบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
 1. จัดทำและนำเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
 2. กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน และงบประมาณของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
 3. ควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ
 4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการชำระหรือการใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน และใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานต่าง ๆ ภายใต้วงเงินที่กำหนดไว้ตามตารางอำนาจอนุมัติทั่วไปที่ได้ประกาศไว้
 5. กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท ที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
 6. กำกับดูแล และอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการ อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 8. คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริต หรือมีเหตุสงสัยว่ามีการทุจริต การฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำผิดปกติเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น กำหนดให้รายการที่กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ซึ่งการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวต้องดำเนินการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ต้องเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยในตำแหน่งต่อไปนี้ ให้เป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯ โดยตำแหน่ง ดังนี้

 1. ประธานกรรมการบริหาร (CEO)
 2. กรรมการผู้จัดการ (บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน))
 3. รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO)
 4. รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ
 5. รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม (CTO)
 6. รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรการ
 7. รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจฝ่ายต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง โดยได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิเสนอชื่อผู้เข้าเป็นกรรมการบริหารได้ตามที่เห็นสมควร โดยกรรมการบริหารที่มาจากการแต่งตั้งมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

UNDER CONSTRUCTION