ข้อมูลบริษัท

รายงานคณะกรรมการพัฒนาระบบการทำงาน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการพัฒนาระบบการทำงาน ได้ถูกจัดตั้งขึ้น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 มีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการอีก 6 ท่าน

คณะกรรมการพัฒนาระบบการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบด้านระบบคุณภาพ (ISO) หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) และหน้าที่และความรับผิดชอบด้านระบบสารสนเทศ (IT) ตามกฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาระบบการทำงาน

โดยในปี 2561 คณะกรรมการพัฒนาระบบการทำงาน มีการประชุมมากกว่า 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติภารกิจตามแผนการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ ได้ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลปัญหาในส่วนต่างๆ ขององค์กร เพื่อสนองตอบหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามนโยบายด้านการพัฒนาระบบการทำงานของบริษัทฯ โดยสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

  1. พิจารณาทบทวนกฎบัตร คณะกรรมการพัฒนาระบบการทำงาน ได้พิจารณาทบทวนกฎบัตร โดยเพิ่มให้มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อวางแผนนโยบายการทำงาน และกำหนดเป้าหมายของความสัมฤทธิ์ผลขององค์กร
  2. พิจารณาทบทวนขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบด้านระบบคุณภาพ (ISO) คณะกรรมการพัฒนาระบบการทำงาน ได้ปรับปรุงแก้ไขและจัดทำเอกสารระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการทำงานของบริษัทฯ ทั้งในด้านคุณภาพและกายภาพ โดยให้สอดคล้องกับการทำงานทั้งในส่วนสำนักงานใหญ่และหน่วยงาน ที่ธำรงรักษาไว้ซึ่งนโยบายคุณภาพ เป้าหมายคุณภาพ คู่มือคุณภาพและเอกสารระบบคุณภาพของบริษัทฯ
  3. พิจารณาทบทวนขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) คณะกรรมการพัฒนาระบบการทำงาน ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี รวมทั้งการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชน โดยบุคลากรทุกคนจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรให้เกิดความยั่งยืนไปพร้อมกัน
  4. พิจารณาทบทวนขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบด้านระบบสารสนเทศ (IT) คณะกรรมการพัฒนาระบบการทำงาน ได้ปรับปรุงวิธีการทำงานในรูปแบบที่เป็นระบบสารสนเทศ พร้อมทั้งพัฒนาระบบ Application ที่จะสามารถนำมาใช้งานร่วมกันทั้งองค์กรได้อย่างเหมาะสม

จากแผนการดำเนินงานดังกล่าว จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความชัดเจน มั่นคง และเพิ่มการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(นายเอกกมล เลิศชุณหะเกียรติ)
ประธานกรรมการพัฒนาระบบการทำงาน